ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ԷԹՈՓ ՏԱՍՆՅԱԿ
Շնորհավոր Մարտի 8
Էկրանի գեղեցիկ նկարներ (Մաս 2)
Սիրային նկարներ էկրանի համար
Էկրանի գեղեցիկ նկարներ (Մաս 1)
Էկրանի նկարների հավաքածու՝ ամառ
Լազարյան Ճեմարան
Հայկական ծիրան
Նկարներ, որոնց անհնար է անտարբերությամբ դիտել (34 նկար)
Արարատյան դաշտը իր հրաշքներով
Մարտի ության ծաղիկներ Ձեր էկրանի համար


Այս խմբում նյութերի քանակն է: 13
Հաճախ օրենքը  թույլատրում է այն, ինչ թույլ չի տալիս պատիվը: [Սորեն]

Երբ զգալիորեն փոխվում են ժամանակները, այնժամ որոշ օրենքների փոփոխության անհրաժեշտություն է առաջանում: [Վոլտեր]

Օրենքը պետք է լինի խիստ, իսկ մարդիկ ներողամիտ: [Վովենարգ]

Խիղճը օրենքների օրենքն է: [Լամարթին]

Օրինավորը նա է, ով իր իրավունքը չափում է իր պարտքերով: [Լակորդեր]

Ոչ ոք բնությունից իրավունք չի ստացել կարգադրելու ուրիշներին: [Դիդրո]

Կարգադրելու իրավունք տալիս է միայն հնազանդությունը: [Էմերսոն]

Գործի մասին դատիր ըստ արդյունքի: [Օվիդիոս]

Իրավունքի նպատակը խաղաղության ապահովումն է, նրան, հասնելու միջոցը պայքարը: [Իրվինգ]

ÜÆòÞº²Î²Ü Øîøºð

  1. ´³ñá۳ϳÝáõÃÛáõÝÝ Çµñ»õ Ï»óí³Íùª ³Ûëûñ Ù»ñ ׳߳ÏÇ »Ù ¿:
  2. §²Ý߳ѳËݹÇñ¦ ³ñ³ñùÁ ã³÷³½³Ýó Ñ»ï³ùñùÇñ áõ ߳ѳËݹÇñ ³ñ³ñù ¿:
    1. àí Çëϳå»ë ½áѳµ»ñ»É ¿, ݳ ·ÇïÇ, áñ ÇÝùÁ ¹ñ³ ѳٳñ ÇÝã-áñ µ³Ý ¿ áõ½»ó»É »õ ëï³ó»É ¿:

¶ºÔºòÆÎ ºì Ô

àãÇÝã ³í»ÉÇ å³ÛٳݳϳÝ, ë³Ñٳݳ÷³Ï ã¿ ù³Ý ·»Õ»óÇÏÇ Ù»ñ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ: àí áõ½»Ý³ ³ÛÝ Ù³ñ¹áõª Ù³ñ¹áõó ëï³óíáÕ µ³í³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó ³½³ï å³ïÏ»ñ³óÝ»É, ÇëÏáõÛÝ ÏÏáñóÝÇ áïù»ñÇ ï³ÏÇ ÑáÕÁ:


زð¸ÎàôÂڲܠ

§´²ðºÜàðà¶ÆâܺðÀ¦

  • ´³ñáÛ³Ï³Ý ¹³ïáÕáõÃÛ³Ý ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÁ ÏñáݳϳÝÇÝ ³ÛÝ ¿, áñ ³ÛÝ Ñ³í³ïáõÙ ¿ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝù ³Û¹åÇëÇÝ ã»Ý: ´³ñáÛ³ËáëáõÃÛáõÝÁ ÉáÏ áñáß »ñ»õáõÛÃÝ»ñÇ Ù»Ïݳµ³ÝáõÙ ¿, ³í»ÉÇ áñáß³ÏÇ ³ë³Íª Ï»ÕÍ Ù»Ïݳµ³ÝáõÙ: 

´³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ´³ñá۳ϳÝáõÃÛáõÝ »õ §ØÇ ÙáÉáñáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõݦ

ÎÛ³ÝùÇ Ù³ëÇÝ µáÉáñ ųٳݳÏÝ»ñáõÙ ³Ù»Ý³ÇÙ³ëïáõÝÝ»ñÁ ÝáõÛÝ Ï»ñå »Ý ¹³ï»É. ³ÛÝ áãÇÝã ã³ñÅ»... ØÇßï »õ ³Ù»Ýáõñ»ù Ýñ³Ýó ßáõñûñÇó ÝáõÛÝ ËáëùÝ ¿ Éëí»É,- Ëáëù, áñ ÉÇ ¿ ϳëϳͳÝùáí, ÉÇ ¿ ïñïÙáõÃÛ³Ùµ, ÉÇ ¿ ÏÛ³ÝùÇó Ñá·Ý³ÍáõÃÛ³Ùµ, ÉÇ ¿ ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ý¹»å ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ùµ:²êàôÚÂܺð ºì ܺîºð

1. Ø»½³ÝÇó ݳ»õ ³Ù»Ý³³ñÇÝ ÉáÏ Ñ³½í³¹»å ³ñÇáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ÛÝ µ³ÝÇ, ÇÝã ݳ Çñáù ·ÇïÇ... 


2. È³í³·áõÛÝë Ù³ñ¹Ý Çñ í³ÛñÇ µÝáõÛÃÇ Ù»ç ¿ ѳݷëï³ÝáõÙ Çñ ³Ýµ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó, Çñ Ñá·»õáñáõÃÛáõÝÇó...
  

3. ÎÛ³ÝùÇ é³½Ù³Ï³Ý ¹åñáóÇó:- ÆÝã ÇÝÓ ãÇ ëå³ÝáõÙª ÇÝÓ ³í»ÉÇ áõÅ»Õ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ:


²é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÏÇÝ

»' ·ÇïݳϳÝÝ»ñÇÝ »õ û' å³é³í³Í ûñÇáñ¹Ý»ñÇÝ ³ë»ë áñå»ë ÷áËѳïáõóáõÙª ѳñ·³ÝùÇ ³ñųÝÇ »Ý ÁݹáõÝáõÙ,- ³Ûë ¹»åù»ñáõÙ Áݹ·ÍíáõÙ ¿ ѳñ·³ÝùÁ,- »õ ³Ûë ѳñϳ¹ñÛ³É ÁݹáõÝÙ³ÝÁ ѳí³ë³ñ³å»ë ѳí»ÉíáõÙ ¿ ݳ»õ ïѳ×áõÃÛáõÝÁ:

²êàôÚÂܺð ºì ÆÜîºðغ¸Æ²Üºð

1. §Ö³Ý³ãáÕáõÃÛáõÝ Ñ³ÝáõÝ ÇÝùÝ Çñ»Ý¦ª ë³ í»ñçÇÝ Ã³Ï³ñ¹Ý ¿, áñÁ µ³ñá۳ϳÝáõÃÛáõÝÁ ¹ÝáõÙ ¿. ¹ñ³Ýáí ÙÇ ³Ý·³Ù ¿É »ë ÉñÇí Ë××íáõÙ Ýñ³ Ù»ç:

2. ֳݳãáÕáõÃÛ³Ý Ññ³åáõÛñÝ ³ÝÝß³Ý ÏÉÇÝ»ñ, »Ã» Ýñ³Ý ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇÝ ³Ûëù³Ý ³Ùáà ãÉÇÝ»ñ ѳÕóѳñ»Éáõ:

3. Ø»ÏǠѳݹ»å ë»ñÁ µ³ñµ³ñáëáõÃÛáõÝ ¿, áñáíÑ»ï»õ ³ÛÝ Çñ³·áñÍíáõÙ ¿ Ùݳó³Í µáÉáñÇ Ñ³ßíÇÝ:


1 2 >