ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ԷԹՈՓ ՏԱՍՆՅԱԿ
Շնորհավոր Մարտի 8
Էկրանի գեղեցիկ նկարներ (Մաս 2)
Սիրային նկարներ էկրանի համար
Էկրանի գեղեցիկ նկարներ (Մաս 1)
Էկրանի նկարների հավաքածու՝ ամառ
Լազարյան Ճեմարան
Հայկական ծիրան
Նկարներ, որոնց անհնար է անտարբերությամբ դիտել (34 նկար)
Արարատյան դաշտը իր հրաշքներով
Մարտի ության ծաղիկներ Ձեր էկրանի համարFriedrich Nietzsche - Կանացի 7 ասույթ


²é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÏÇÝ

»' ·ÇïݳϳÝÝ»ñÇÝ »õ û' å³é³í³Í ûñÇáñ¹Ý»ñÇÝ ³ë»ë áñå»ë ÷áËѳïáõóáõÙª ѳñ·³ÝùÇ ³ñųÝÇ »Ý ÁݹáõÝáõÙ,- ³Ûë ¹»åù»ñáõÙ Áݹ·ÍíáõÙ ¿ ѳñ·³ÝùÁ,- »õ ³Ûë ѳñϳ¹ñÛ³É ÁݹáõÝÙ³ÝÁ ѳí³ë³ñ³å»ë ѳí»ÉíáõÙ ¿ ݳ»õ ïѳ×áõÃÛáõÝÁ:
 • ...àã ÙÇ ³í»ÉÇ É³í ùݳµ»ñ áõ ѳݷëï³óáõóÇã ÙÇçáó ãϳ, ù³Ý ûñѳí³ïáõÃÛáõÝÁ, ÷³÷áõÏ, ѳ׻ÉÇ ûñáñ µ»ñáÕ Ï³Ï³ã ûñѳí³ïáõÃÛáõÝÁ... »ñѳí³ïÁ, ³Û¹ ùÝùáõß ³ñ³ñ³ÍÁ, ã³÷³½³Ýó Ñ»ßï ¿ í³Ë»ÝáõÙ. Ýñ³ ËÇÕ×Ý ³ÛÝù³Ý í³ñÅ»óí³Í ¿, áñ ³Ù»Ý ÙÇ àâ-Çó, ³ë»Ýùª ÝáõÛÝÇëÏ í×é³Ï³Ý, åÇݹ²Úà-Çó óÝóíáõÙ ¿ »õ ÏÍáóÇ å»ë ÙÇ µ³Ý ¿ ½·áõÙ...
  лÝó ûñѳí³ïáõÃÛáõÝÝ ¿É ³Ù»Ý³Ñá·»õáñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ ¿ ѳÛïÝÇ µ³½Ù³µÝáõÛà µÝ³Ëáë³Ï³Ý ѳïÏáõÃÛ³Ý, áñÁ ëáíáñ³Ï³Ý É»½íáí çÕ»ñÇ ÃáõÉáõÃÛáõÝ áõ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ¿ ÏáãíáõÙ... öáùñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ ³Ýó³í. ³ñ¹»Ý ·³ÉÇù ѳñÛáõñ³ÙÛ³ÏÝ Çñ Ñ»ï »ñÏñ³·Ý¹Ç íñ³ ÇßË»Éáõ å³Ûù³ñÝ ¿ µ»ñáõÙ,- Ù»Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ۳ݠѳñϳ¹ñ³ÝùÁ:

 • Ø»ñ ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»±ñÁ:- гí³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ݳ»õ Ù»Ýù ¹»é Ù»ñ ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõÝ»Ýù, û»õ, ÇÝùÝÇÝ Ñ³ëϳݳÉÇ ¿, ³ñ¹»Ý ³ÛÝ ³ÝÏ»ÕÍ áõ ³Ýï³ß ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó ѳٳñ Ù»Ýù ѳñ·áõÙ ¿ÇÝù, Ù»ñ å³å»ñÇÝ, µ³Ûó ݳ»õ ÙÇ ùÇã Ñ»éáõ å³ÑáõÙ Ù»½ÝÇó: ...ºí ³ñ¹Ûáù ³í»ÉÇ ·»Õ»óÇÏ µ³Ý ϳ±, ù³Ý ë»÷³Ï³Ý ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÷Ýïñ»ÉÁ:

 • ...ºñ³ÝÇ Ùáé³óÏáïÝ»ñÇ, ½Ç Ýñ³Ýù ݳ»õ Çñ»Ýó ÑÇÙ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý Ùáé³ÝáõÙ:

 • ´³ñáÛ³Ï³Ý ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ áõ ¹³ï³å³ñïáõÙÁª Ùáï³íáñ³å»ë ë³Ñٳݳ÷³ÏÝ»ñÇ ëÇñ³Í íñ»ÅÝ ¿ Ýñ³ÝóÇó, áíù»ñ ³í»ÉÇ ùÇã »Ý ë³Ñٳݳ÷³Ï, ݳ»õª íݳëÝ»ñÇ ÷áËѳïáõóÙ³Ý Ó»õ ³ÛÝ µ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, áñ µÝáõÃÛáõÝÁ í³ï ¿ Ñá·³ó»É Ýñ³Ýó ѳٳñ, í»ñç³å»ë, ³éÇê ÙÇïù ëï³Ý³Éáõ »õ Ýáõñµ ¹³éݳÉáõ ѳٳñ,- ã³ñáõÃÛáõÝÁ ˻ɳóÇ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ:

 • ...âå»ïù ¿ ã³÷³½³Ýó ß³ï ³ñ¹³ñ³óÇ ÉÇÝ»É, »ñµ ÍÇͳÕáÕÝ»ñÇÝ »ë áõ½áõÙ ùá ÏáÕÙÝ áõݻݳÉ. ɳí ׳߳ÏÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ ¿ ÝáõÛÝÇëÏ ÙÇ åïÕáõÝó ³Ý³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ:...Ø»ñ ßÇï³ÏáõÃÛáõÝÁ, Ù»Ýùª ³½³ï Ùïù»ñë,- Ñá~· ï³Ý»Ýù, áñ ³ÛÝ Ù»ñ ëݳ÷³éáõÃÛáõÝÁ, Ù»ñ ³ñ¹áõ½³ñ¹Á, Ù»ñ ë³ÑÙ³ÝÁ, Ù»ñ ÑÇÙ³ñáõÃÛáõÝÁ ã¹³éݳ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝ Ñ³ÏáõÙ ¿ ÑÇÙ³ñáõÃÛ³Ý, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÑÇÙ³ñáõÃÛáõݪ ³é³ùÇÝáõÃÛ³Ý: ØDZû ÏÛ³ÝùÁ ѳñÛáõñ³å³ïÇÏ ã³÷³½³Ýó ϳñ× ã¿ª Ýñ³ Ù»ç Ó³ÝÓñ³Ý³Éáõ ѳٳñ: 
 • ÎÇÝÁ ó³ÝϳÝáõÙ ¿ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¹³éݳÉ. »õ ³Û¹ Ýå³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ ݳ ëÏëáõÙ ¿ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñ ï³É §ÇÝùÝÇÝ ÏÝáç¦ Ñ³ñóáõÙ- ë³ å³ïϳÝáõÙ ¿ ºíñáå³ÛÇ Ñ³ÙÁݹѳÝáõñ ³Ûɳݹ³Ïٳݠí³ïóñ³·áõÛÝ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: àñáíÑáï»õ ÇÝã»~ñ ÙdzÛÝ ã»Ý µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ µáÉáñ ³Û¹ ϳݳóÇ ·ÇïáõÃÛ³Ý »õ ÇÝùݳٻñϳóÙ³Ý ÏáåÇï ÷áñÓ»ñÁ: ÎÇÝÝ ³ÛÝù³'Ý ÑÇÙù»ñ áõÝÇ ³Ù³ã»Éáõ. ÏÝáç Ù»ç ß³ï ï³é³Ï»ñáõÃÛáõÝ, ٳϻñ»ë³ÛÝáõÃÛáõÝ, í³ñųå»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, Ù³Ýñ³ËݹÇñ ѳí³ÏÝáïáõÃÛáõÝ, Ù³Ýñ³ËݹÇñ ë³ÝÓ³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝ ¿ óùÝí³Íª µ³í³Ï³Ý ¿ ÙdzÛÝ áõëáõÙݳëÇñ»É Ýñ³ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ »ñ»Ë³Ý»ñÇ' Ýϳïٳٵ-, áñÁ, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, ÙÇÝã ³ÛÅÙ ïÕ³Ù³ñ¹áõ ѳݹ»å áõÝ»ó³Í í³ËÇ ßÝáñÑÇí ¿ É³í³·áõÛÝë ½ëåí»É áõ ë³Ýӳѳñí»É: ²ñ¹»Ý ³ÛÅ٠ϳݳóÇ Ó³ÛÝ»ñ »Ý ÑÝãáõÙ, áñáÝù ë³ñë³÷ »Ý Ý»ñßÝãáõÙ, µÅßÏ³Ï³Ý å³ñ½áõÃÛ³Ùµ ëå³éݳÉÇùÝ»ñ »Ý ÑÝãáõÙ, û ÏÇÝÁ Ý³Ë »õ ³é³ç »õ í»ñç Ç í»ñçá ÇÝã ¿ áõ½áõÙ ïÕ³Ù³ñ¹áõó: ØDZû ³Û¹ ³Ù»Ý³í³ï ׳߳ÏÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ ã¿, »ñµ ÏÇÝÁ ÝÙ³Ý Ó»õáí å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ ·ÇïÝ³Ï³Ý ¹³éݳÉ: ØÇÝã»õ ³ÛÅÙ, µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñ, å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñ ï³ÉÁ ïÕ³Ù³ñ¹áõ ·áñÍ, ïÕ³Ù³ñ¹áõ ßÝáñÑ ¿ »Õ»É,- ¹ñ³Ýáí ϳñ»ÉÇ ¿ñ ÙÝ³É §ùá ÙÇç³í³ÛñáõÙ¦. ÇëÏ ÝϳïÇ áõݻݳÉáí ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã ϳݳÛù »Ý ·ñáõÙ §ÏÝáç¦ Ù³ëÇÝ, Ù»Ýù ÉñÇí Çñ³íáõÝù áõÝ»Ýù ϳëϳͻÉáõ, û ÏÇÝÝ ÇÝùÝ Çñ Ù³ëÇÝ Çëϳå»ë å³ñ½³µ³ÝáõÙ ¿ Ï³Ù»Ý³É- »õ Ï³ñáÕ ¿ñ Ï³Ù»Ý³É...ºÃ» ¹ñ³Ýáí ÏÇÝÝ Çñ ѳٳñ Ýáñ ÙÇ ½³ñ¹³ñ³Ýù ãÇ ÷ÝïñáõÙ,- ÇëÏ »ë ·ïÝáõÙ »Ù, áñ Çñ»Ý ½³ñ¹³ñ»ÉÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ гí»ñÅ-γݳóáõ±Ý, - ³å³ ݳ áõ½áõÙ ¿ Çñ ѳݹ»å í³Ë Ý»ñßÝã»É.- ݳ áõ½áõÙ ¿ ¹ñ³Ýáí, ûñáõë, Çß˳ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»É: ´³Ûó ݳ ÖßÙ³ñïáõÃÛáõÝ ãǠϳٻÝáõÙª Ç~Ýã ·áñÍ áõÝÇ ÏÇÝÁ ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý Ñ»ï: Æ ëϽµ³Ý» ÏÝáç Ù»ç áãÇÝã ³í»ÉÇ ËáñÃ, ³í»ÉÇ ïѳ×, ³í»ÉÇ ÃßÝ³Ù³Ï³Ý ã¿, ù³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ,- ÏÝáç Ù»Í ³ñí»ëïÁ ëáõïÝ ¿, Ýñ³ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ·áñÍÁª å³ïñ³ÝùÝ áõ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÁ: Êáëïáí³Ý»Ýù, Ù»Ýùª ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏë. Ù»Ýù ÏÝáç Ù»ç ѳñ·áõÙ »õ ëÇñáõÙ »Ýù Ñ»Ýó ³Û¹ ³ñí»ëïÝ áõ ³Û¹ µÝ³½¹Á. Ù»½ ѳٳñ ÏÛ³ÝùáõÙ ¹Åí³ñ ¿, »õ Ù»ñ ûûõ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»Ýù ѳ×áõÛùáí ÙdzÝáõÙ »Ýù ³Û¹ ¿³ÏÝ»ñÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ, Ó»éù»ñÇ, ѳ۳óùÝ»ñÇ áõ ùÝùáõß ÑÇÙ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñùá Ù»ñ ÉñçáõÃÛáõÝÁ, Ù»ñ ͳÝñáõÃÛáõÝÝ áõ ËáñáõÃÛáõÝÝ ëÏëáõÙ »Ý Ù»½ ·ñ»Ã» ÑÇÙ³ñáõÃÛáõÝ Ãí³É: ì»ñç³å»ë, »ë ѳñó »Ù µ³ñÓñ³óÝáõÙª »ñµ»õ» »Õ»±É ¿, áñ áñ»õ¿ ÏÇÝ ÇÝùÁ áñ»õ¿ ϳݳóÇ ·ÉËáõÙ ËáñáõÃÛáõÝ, áñ»õ¿ ϳݳóÇ ëñïáõÙ ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ Ëáëïáëí³ÝÇ: ºí ÙDZû ×ßÙ³ñÇï ã¿, áñ, ÁݹѳÝáõñ ³éٳٵ, §ÏÇÝÁ¦ ÙÇÝã ³ÛÅÙ ³Ù»Ý³ß³ïÁ Ñ»Ýó ÏÝáçÇó ¿ ³ñѳٳñÑí»É »õ ³Ù»Ý»õÇÝ ¿É áã Ù»½ÝÇó:
 • ÐÇÙ³ñáõÃÛáõÝÁ ËáѳÝáóáõÙ. ÏÇÝÁ áñå»ë Ëáѳñ³ñáõÑÇ. ÁÝï³ÝÇùÁ áõ ï³ÝïÇñáçÁ Ï»ñ³Ïñ»Éáõ Ñá·ëÇ Ù»ç ÙïùÇ ½³ñÑáõñ»ÉÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõ~ÝÁ: ÎÇÝÁ ãÇ Ñ³ëϳÝáõÙ, û ÇÝã ¿ Ý߳ݳÏáõÙ Ï»ñ³ÏáõñÁª »õ áõ½áõÙ ¿ Ëáѳñ³ñáõÑÇ~ ÉÇÝ»É: ºÃ» ÏÇÝÁ Ùï³ÍáÕ ³ñ³ñ³Í ÉÇÝ»ñ, ³å³, ÇÝã Ëáëù, ѳ½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï Ëáѳñ³ñáõÑÇ ÉÇÝ»Éáíª Ù»Í³·áõÛÝ µÝ³Ëáë³Ï³Ý ÷³ëï»'ñ µ³ó³Ñ³Ûï³Í ÏÉÇÝ»ñ, »õ ÝáõÛÝ Ï»ñå ݳ»õ ÏïÇñ³å»ï»ñ µÅßÏ³Ï³Ý ³ñí»ëïÇÝ: ì³ï Ëáѳñ³ñáõÑÇÝ»ñÇ ßÝáñÑÇíª ËáѳÝáóáõÙ µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÉñÇí µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí Ù³ñ¹áõ ½³ñ·³óáõÙÝ ³Ù»Ý³»ñϳñÝ ¿ ϳë»óí»É, Ýñ³Ý ٻͳ·áõÛÝ íÝ³ë ¿ ѳëóí»É. ³ë»Ýù Ù»ñ ûñ»ñáõÙ ¿É µ³ÝÝ ³í»ÉÇ É³í ã¿:
  ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ÙïùÇ ¹³ñÓí³ÍùÝ»ñ »õ ³ñï³Ý»ïí³ÍÝ»ñ, ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ³ëáõÛÃÝ»ñ, ÙÇ ÷áùñ ÇëÏ µáõé µ³é»ñ, áñáÝó Ù»ç ÙÇ áÕç Ùß³ÏáõÛÃ, ÙÇ áÕç ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ ¿ ѳÝϳñͳÏÇ µÛáõñ»Õ³óíáõÙ: ¸ñ³Ýó ¿ å³ïϳÝáõÙ ïÇÏÇÝ ¹'ȳٵ»ñÇ ÇÙÇçdzÛÉáó ËáëùÝ Çñ áñ¹áõݪ §´³ñ»Ï³Ùë, ù»½ áãÇÝã ÃáõÛÉ ÙÇ ïáõñ, µ³óÇ Ë»ÝÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áñáÝù ù»½ Ù»Í µ³í³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ïå³ï׳é»Ý¦,- Ç ¹»å, ³Ù»Ý³Ù³Ûñ³Ï³Ý »õ ³Ù»Ý³Ë»Éáù ËáëùÁ, áñáí »ñµ»õÇó» ¹ÇÙ»É »Ý áñ»õ¿ ½³í³ÏÇ:

Úáà ϳݳóÇ ³ëáõÛÃ:

**
º±ñµ ¿ Ó³ÝÓñáõÛÃÝ ³ÝÑ»ï³ÝáõÙ- »ñµ ïÕ³Ù³ñ~ñ¹Ý ¿ Ùáï»ÝáõÙ:

**
ȳí ѳٵ³íÇ »ñ³ßËÇùÁ, ³Ë, Ë»ÉùÁÝ ¿ »õ ï³ñÇùÁ:

**
ê»õ ½·»ëïÝ áõ ÉéáõÃÛáõÝÁ- ϳå³Ñáí»Ý ÇÙ ³ÝáõÝÁ:

**
ö³~éù ÇÙ µ³ËïÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑáõݪ ²ëïÍáõÝ »õ ÇÙ ... ¹»ñÓ³ÏáõÑáõÝ:

**
æ³Ñ»É. ͳÕÏ³Í ³ÝÓ³í »Ù »ë: Ì»ñ. íÇß³åÝ ¿ ëáÕáëÏáõÙ Ý»ñë:

**
г٠ïÕ³Ù³ñ¹, Ñ³Ù É³í ³ÝáõÝ, ѳ٠ɳí áïù»ñ. »Ã» ݳ»õ Ç~ÙÁ ÉÇÝ»ñ:

**
γñ× Ëáëù »õ ÙÇïù ³Ýѳï³Ï- ³ë»ë ë³éáõÛó ùá, ÇßáõÑÇ', áïùÇ ï³Ï:

 

 • §îÕ³Ù³ñ¹ »õ ÏÇݦ ÑÇÙݳËݹñáõÙ ë˳Éí»É, ³Ûëï»Õ ÅËï»É ѳí»ñß-ÃßݳÙÇ É³ñÙ³Ý ³Ý¹Ý¹³Ëáñ ѳϳٳñïáõÃÛáõÝÝ áõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, ³Ûëï»Õ ûñ»õë ѳí³ë³ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ, ѳí³ë³ñ ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý, ѳí³ë³ñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ »ñ³½»Éª ë³ Ñ³ëï³·ÉËáõÃÛ³ÝïÇå³Ï³Ý Ýß³Ý ¿, »õ ³ÛÝ Ùï³ÍáÕÇÝ, áñÝ ³Ûë íï³Ý·³íáñ Ï»ïáõÙ ³å³óáõó»É ¿ Çñ ͳÝͳÕáõÃÛáõÝÁª µÝ³½¹Ç~ ͳÝͳÕáõÃÛáõÝÁ-, ѳñϳíáñ ¿ ÁݹѳÝñ³å»ë ϳëϳͻÉÇ, ³í»ÉÇ'Ý, Ïé³Ñí³Í, µ³ó³Ñ³Ûïí³Í ѳٳñ»É. ݳ ѳí³Ý³µ³ñ ÏÛ³ÝùÇ µáÉáñ ÑÇÙݳѳñó»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ݳ»õ ·³ÉÇùÇ ÏÛ³ÝùÇ, ã³÷³½³Ýó §Ï³ñ׳ï»õ¦ ÏÉÇÝÇ »õ áã ÙÇ ËáñáõÃÛ³Ý ãÇ Ï³ñáճݳ ѳëÝ»É: Àݹѳϳé³ÏÁ, ³ÛÝ ïÕ³Ù³ñ¹Á, áñÁ ËáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ, ÇÝãå»ë Çñ ÙïùÇ, ³ÛÝå»ë ¿É Çñ ï»Ýã³ÝùÝ»ñÇ Ù»ç, ÇÝãå»ë ݳ»õ µ³ñ»Ñ³×áõÃÛ³Ý ³ÛÝ ËáñáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ÁݹáõÝ³Ï ¿ ËëïáõÃÛ³Ý »õ åݹáõÃÛ³Ý áõ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ ß÷áÃíáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó Ñ»ï, ÏÝáç Ù³ëÇÝ ÙÇßï ϳñáÕ ¿ Ùï³Í»É ÙdzÛÝ ³ñ»õ»ÉÛ³Ý Ï»ñåáí. ݳ å»ïù ¿ ÏÝáçÁ áñå»ë áõÝ»óí³Íù, áñå»ë ÷³ÏÇ ï³Ï å³Ñ»ÉÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áñå»ë ͳé³Û»Éáõ ѳٳñ ݳ˳ï»ëí³Í »õ ¹ñ³Ýáõ٠ϳï³ñ»É³·áñÍíáÕ µ³Ý ï»ëÝÇ,- ݳ å»ïù ¿ ³Ûë ¹»åùáõÙ Ñ»ÝíÇ ²ëdzÛÇ ³Ñé»ÉÇ µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý íñ³, ²ëdzÛÇ µÝ³½¹Ç ·»ñ³½³ÝóáõÃÛ³Ý íñ³, ÇÝãå»ë »ñµ»õ¿ ÑáõÛÝ»ñÝ ¿ÇÝ ³ÝáõÙ, ²ëÇá ³Û¹ É³í³·áõÛÝ Å³é³Ý·Ý»ñÝ áõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ, áñáÝù ³×áÕ Ùß³ÏáõÛÃÇ »õ áõÅÇ Í³í³ÉÙ³Ý Ñ»ï Ù»Ïï»Õ, ù³ÛÉ ³é ù³ÛÉ Ý³»õ ³í»ÉÇ ËÇëï, ϳñת ³í»ÉÇ ³ñ»õ»ÉÛ³Ý ¿ÇÝ ¹³éÝáõÙ ÏÝáç ѳݹ»å: » ÇÝã ³ÝÑñ³Å»ßï , ÇÝã ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý, ÇÝã ÝáõÛÝÇëÏ Ù³ñ¹Ï³ÛÝáñ»Ý ó³ÝϳÉÇ ¿ñ ¹³ª ÃáÕ ³Ù»Ý áù Çñ Ù»ç Ùï³ÍÇ~ ³Û¹ Ù³ëÇÝ:
 • ÂáõÛÉ ë»éÁ áã ÙÇ ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙ ïÕ³Ù³ñ¹áõ ÏáÕÙÇó ³ÛëåÇëÇ Ñ³ñ·³Ýù ãÇ í³Û»É»É, ÇÝãå»ë Ù»ñ ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙª ë³ å³ïϳÝáõÙ ¿ ¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý ѳÏáõÙÝ»ñÇÝ áõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ×³ß³ÏÇÝ, ×Çßï ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ³Ýѳñ·³ÉÇáõÃÛáõÝÁ Í»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å-. DZÝã ϳ ½³ñٳݳÉÇ, áñ ³Û¹ ѳñ·³ÝùÝ ÇëÏáõÛÝ »õ»Ã ëÏëáõÙ »Ý ã³ñ³ß³Ñ»É: ²í»ÉÇÝ »Ý áõ½áõÙ, ëáíáñáõÙ »Ý å³Ñ³Ýç»É, Ç í»ñçá ѳñ·³ÝùÇ ³Û¹ ïáõñùÝ ³ñ¹»Ý ·ñ»Ã» íÇñ³íáñ³Ï³Ý »Ý ѳٳñáõÙ, ·»ñ³¹³ëáõÙ »Ý Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙïÝ»É Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ÝáõÛÝÇëÏ ÇëÏ³Ï³Ý å³Ûù³ñ ÙÕ»É. ÙÇ Ëáëùáíª ÏÇÝÁ ÏáñóÝáõÙ ¿ ³ÙáÃÁ: î»ÕÝáõï»ÕÝ ³í»É³óÝ»Ýù, áñ ݳ ÏáñóÝáõÙ ¿ ݳ»õ ׳߳ÏÁ: ܳ Ñ»ï ¿ ëáíáñáõÙ ïÕ³Ù³ñ¹áõó í³Ë»Ý³ÉáõÝ. µ³Ûó ÏÇÝÁ, §í³ËÇÝ Ñ»ï ëáíáñ»Éáí¦, ½áÑáõÙ ¿ Çñ ³Ù»Ý³Ï³Ý³óÇ µÝ³½¹Ý»ñÁ: àñ ÏÇÝÁ ѳݹ·ÝáõÙ ¿ ³é³ç ÙÕí»É, »ñµ ïÕ³Ù³ñ¹áõ Ù»ç ³ÛÝ, ÇÝã í³Ë ¿ Ý»ñßÝãáõÙ, ³í»ÉÇ áñáß³ÏÇ ³ë»Ýùª »ñµ ïÕ³Ù³ñ¹áõ Ù»ç ïÕ³Ù³ñ¹Á ¹³éÝáõÙ ¿ ³ÛÉ»õë áã ó³ÝϳÉÇ »õ ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ùµ ãÇ ³×áõÙ, µ³í³Ï³Ý³ã³÷ ³ñ¹³ñ³óÇ , ÇÝãå»ë ݳ»õ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ ѳëϳݳÉÇ: ¸Åí³ñ ѳëϳݳÉÇÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ñ»Ýó ¹ñ³Ýáí-ÏÇÝÝ ³Ûɳë»ñíáõÙ ¿: ²Ûëûñ ¹³ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙª »Ï»ù Ù»½ ³Ûëï»Õ ã˳µ»~Ýù: àõñ ÙdzÛÝ ³ñ¹Ûáõݳµ»ñ³Ï³Ý á·ÇÝ Ñ³ÕÃ³Ý³Ï ¿ ï³ñ»É é³½Ù³Ï³Ý Ï³Ù ³ñÇëïáÏñ³ï³Ï³Ý á·áõ ѳݹ»å, ÏÇÝÝ ³ÛÅÙ Ó·ïáõÙ ¿ ·áñͳϳï³ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý »õ Çñ³í³Ï³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ý. §ÏÇÝÁ áñå»ë ·áñͳϳï³ñ¦ Ï³Ý·Ý³Í ¿ Ó»õ³íáñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¹»Ù: ØÇÝã¹»é ݳ ³Û¹åÇëáí Ýáñ Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¿ Ýí³×áõÙ, Ó·ïáõÙ ¿ §ï»ñ¦ ¹³éÝ³É »õ Çñ ¹ñáßÝ»ñÇÝ áõ ¹ñáß³ÏÝ»ñÇÝ ÏÝáç §³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõݦ ¿ ·ñáõÙ, ë³ñë³÷»ÉÇ å³ñ½áõÃÛ³Ùµ ѳϳé³Ï µ³ÝÝ ¿ ï»ÕÇ áõÝ»ÝáõÙª ÏÇÝÁ Ñ»ï ¿ ·ÝáõÙ:...ÎÝáç ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÷áùñ³ó»É ¿ ³ÛÝ ã³÷áí, ÇÝãáí ٻͳó»É »Ý Ýñ³ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ. »õ §ÏÝáç ¿Ù³ÝëÇå³ódzݦ, ÇÝãù³Ýáí áñ ³ÛÝ Ñ»Ýó ϳݳÛù »Ý ï»ÝãáõÙ áõ Ëñ³ËáõëáõÙ, ³Û¹åÇëáí ͳé³ÛáõÙ ¿ áñå»ë ³é³í»É ϳݳóÇ µÝ³½¹Ý»ñÇ ³×áÕ ÃáõɳóÙ³Ý »õ µÃ³óÙ³Ý Ý߳ݳϳÉÇ ³Ëï³ÝÇß: ÐÇÙ³ñáõÃÛáõÝÝ ¿ óùÝí³Í ³Û¹ ß³ñÅÙ³Ý Ù»ç, ·ñ»Ã» ³ñ³Ï³Ý ÙÇ ÑÇÙ³ñáõÃÛáõÝ, áñÇ Ñ³Ù³ñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳçáÕ ÏÇÝ,- ÇëÏ ³Û¹åÇëÇ ÏÇÝÁ Ë»Éáù ¿,- áÕç ¿áõÃÛ³Ùµ å»ïù ¿ ³Ù³ãÇ: ÎáñóÝ»É ³ÛÝ µ³ÝÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ, û ÇÝã ÑáÕÇ íñ³ íëï³Ñ³µ³ñ ϳñ»ÉÇ ¿ ѳÕóݳÏÇ Ñ³ëÝ»É, ³Ýï»ë»É ½»ÝùÇÝ ïÇñ³å»ï»Éáõ Çñ»Ý ѳïáõÏ ³ñí»ëïÇ í³ñÅáõÃÛáõÝÁ, ïÕ³Ù³ñ¹áõ ³éç»õ ù³Ý¹í»É, µ³óí»É, ûñ»õë §ÙÇÝã ·ñùÇ ³ëïÇ׳ݦ, ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ݳËÏÇÝáõ٠ϳñ·³å³ÑáõÃÛáõÝ »õ ÝñµÇÝ Ëáñ³Ù³ÝÏ Ñ³Ù»ëïáõÃÛáõÝ ¿ñ å³Ñå³ÝíáõÙ, ³é³ùÇÝÇ ³Ýå³ïϳéáõÃÛ³Ùµ ³ß˳ï»É ïÕ³Ù³ñ¹áõª ÏÝáç Ã³ùÝí³Í Ùdzݷ³Ù³ÛÝ áõñÇß Ç¹»³ÉÇ, ÇÝã-áñ гí»ñÅ-»õ ²ÝÑñ³Å»ßï-γݳóáõ ѳݹ»å ѳí³ïÇ ¹»Ù, ѳٳéáñ»Ý »õ ß³Õ³Ïñ³ï³µ³ñ ïñ³Ù³Ñ³Ùá½»É ïÕ³Ù³ñ¹áõÝ, áñ ÏÝáçÁ, áñå»ë ùÝùáõß, ï³ñûñÇݳÏáñ»Ý í³ÛñÇ »õ Ñ³×³Ë Ñ³×»ÉÇ ïݳÛÇÝ Ï»Ý¹³Ýáõ, ѳñϳíáñ ¿ å³Ñå³Ý»É, Ñá·³óáÕáõÃÛ³Ùµ ßñç³å³ï»É, å³ßïå³Ý»É, ËݳۻÉ, ³ÝßÝáñÑù »õ íñ¹áíí³Íª ëïñÏáõÃÛ³Ý áõ ×áñïáõÃÛ³Ý ï³ññ»ñ ѳÛïݳµ»ñ»É, áñ å³ñáõÝ³Ï»É áõ å³ñáõݳÏáõÙ ¿ ÏÝáç íÇ׳ÏÁ ݳËÏÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï³ñ·Ç ųٳݳÏ,- DZÝã ¿ Ý߳ݳÏáõÙ ³Ûë ³Ù»ÝÁ, »Ã» áã ϳݳóÇ µÝ³½¹Ý»ñÇ ÏáñͳÝáõÙ, ³å³Ï³Ý³ódzóáõÙ: ²Ýßáõßï, Ï³Ý Ï³Ý³Ýó µ³í³Ï³ÝÇÝ µÃ³ÙÇï µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ áõ ÷ã³óÝáÕÝ»ñ ³ñ³Ï³Ý ë»éÇ áõëÛ³É ¿ß»ñÇ ÙÇç»õ, áñáÝù ÏÝáçÁ ËáñÑáõñ¹ »Ý ï³ÉÇë ³Û¹ Ï»ñåáí ³å³Ï³Ý³ódzóí»É áõ ÁݹûñÇÝ³Ï»É ³ÛÝ µáÉáñ ïËÙ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝóáí ÑÇí³Ý¹ ¿ §ïÕ³Ù³ñ¹Ý¦ ºíñáå³ÛáõÙ, »íñáå³Ï³Ý §ïÕ³Ù³ñ¹Ï³ÛÝáõÃÛáõÝÁ¦,- áñáÝù ÏÝáçÁ Ïáõ½»Ý³ÛÇÝ Çç»óÝ»É ÙÇÝã Ç §ÁݹѳÝáõñ ÏñÃáõÃ۳ݦ, ÝáõÛÝÇëÏ Ã»ñà ϳñ¹³Éáõ »õ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ³Ý»Éáõ ³ëïÇ׳ÝÇÝ: ²Ûëï»Õ-³ÛÝï»Õ ÝáõÛÝÇëÏ áõ½áõÙ »Ý ϳݳÝóÇó Ùï³ÍáÕÝ»ñ »õ ·ñ³Ï³Ý Ù³ñ¹ ë³ñù»É, ϳñÍ»ë ³Ýå³ñÏ»ßï ÏÇÝÁ ËáñáõÝÏ »õ ³Ý³ëïí³Í ïÕ³Ù³ñ¹áõ ѳٳñ ϳï³ñ»É³å»ë ÝáÕϳÉÇ »õ ÍÇͳջÉÇ µ³Ý ãÉÇÝÇ:
  ²ÛÝ, ÇÝã ÏÝáç Ù»ç ѳñ·³Ýù »õ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ñ³×³Ë í³Ë ¿ Ý»ñßÝãáõÙ, Ýñ³ µÝáõÛÃÝ ¿, áñÝ §³í»ÉÇ µÝ³Ï³Ý¦ ¿, ù³Ý ïÕ³Ù³ñ¹áõÝÁ, Ýñ³ ÇëÏ³Ï³Ý ·Çß³ïÇã, Ëáñ³Ù³ÝÏ Ñݳ½³Ý¹áõÃÛáõÝÁ, Ó»éÝáóÝ»ñÇ ï³Ï í³·ñÇ Ýñ³ ×Çñ³ÝÝ»ñÁ, »ë³ëÇñáõÃÛ³Ý å³ñ½áõݳÏáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³ ³Ý¹³ëïdzñ³Ï»ÉÇáõÃÛáõÝÝ áõ Ý»ñùÇÝ í³ÛñÇáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³ ï»Ýã³ÝùÝ»ñÇ áõ ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝÁÙµéÝ»ÉÇÝ, Ñ»éáõÝ, Ëáõë³÷áõÏÁ... ÆÝãÁ, áÕç í³Ëáí ѳݹ»ñÓ, ϳñ»Ïó³Ýù ¿ Ý»ñßÝãáõÙ ³Û¹ íï³Ý·³íáñ áõ ·»Õ»óÇÏ Ï³ïíǪ §ÏÝáç¦ Ñ³Ý¹»åª ³ÛÝ ¿, áñ ݳ ³í»ÉÇ ï³é³åáÕ, ³í»ÉÇ Ëáó»ÉÇ, ëÇñá ³í»ÉÇ ß³ï ϳñÇù áõÝ»óáÕ »õ Ñdzëó÷áõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ ¹³ï³å³ñïí³Í ¿ ÃíáõÙ, ù³Ý ó³Ýϳó³Í ³ÛÉ Ï»Ý¹³ÝÇ: ì³Ë »õ ϳñ»Ïó³Ýù. ³Ûë ½·³óáõÙÝ»ñáí ¿ ïÕ³Ù³ñ¹Á ó³ÛÅÙ Ï³Ý·Ý»É ÏÝáç ³éç»õ, ÙÇ áïùáí ÙÇßï ³ñ¹»Ý áÕµ»ñ·áõÃÛ³Ý Ù»ç, áñÁ å³ï³é-å³ï³é ¿ ³ÝáõÙ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÑÙ³Û»Éáí:- ÆÝãå»±ë: ºí ³Ûë ³Ù»ÝÇ í»ñçÁ åÇïÇ ·³±: ºí ÏÝáçÁ Ï³Ë³ñ¹³½»ñÍ»Éݳñ¹»Ý ëÏëí»±É ¿: ºí ÏÇÝÁ ·Ý³Éáí ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ Ó³ÝÓñ³ÉDZ åÇïÇ ¹³éݳ: ú, ºíñá~å³, ºíñá~å³: Ø»Ýù ·Çï»Ýù »Õçñ³íáñ ³ÛÝ Ï»Ý¹³ÝáõÝ, áñÁ ù»½ ѳٳñ ÙÇßï ³Ù»Ý³Ññ³åáõñÇãÝ ¿ñ, áñÇó ù»½ ¹»é íï³~Ý· ¿ ëå³éÝáõÙ: øá ÑÇÝ ³é³ëå»ÉÁ ÙÇ ³Ý·³Ù ¿É ϳñáÕ ¿ §å³ïÙáõÃÛáõݦ ¹³éݳÉ,- ÙÇ ³Ý·³Ù ¿É ϳñáÕ ¿ ÙÇ ³Ñé»ÉÇ ÑÇÙ³ñáõÃÛáõÝ ïÇñ»É »õ ÷³ËóÝ»~É ù»½: ºí Ýñ³ Ý»ñùá áã ÙÇ ³ëïí³Í ãÇ Ã³ùÝíáõÙ, á~ã, ÉáÏ ÙÇ §·³Õ³÷³ñ¦, ÙÇ §Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ·³Õ³÷³~ñ¦...


Vk ok
ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ: 01.12.2011  
  ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ: 1763