ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ԷԹՈՓ ՏԱՍՆՅԱԿ
Շնորհավոր Մարտի 8
Սիրային նկարներ էկրանի համար
Էկրանի գեղեցիկ նկարներ (Մաս 2)
Էկրանի գեղեցիկ նկարներ (Մաս 1)
Լազարյան Ճեմարան
Էկրանի նկարների հավաքածու՝ ամառ
Հայկական ծիրան
Նկարներ, որոնց անհնար է անտարբերությամբ դիտել (34 նկար)
Մարտի ության ծաղիկներ Ձեր էկրանի համար
Արարատյան դաշտը իր հրաշքներով


Այս բաժնում նյութերի քանակն է: 43

108.سñ¹ÇÏ Ï³Ý, áñ µ³Ëï³íáñ »Ý Çñ»Ýó ûñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, Ù³ñ¹ÇÏ ¿É ϳÝ, áñ ¹Åµ³Ëï »Ý Çñ»Ýó ³ñųÝÇùÝ»ñáí:

109.޳ѳËݹñáõÃÛáõÝÁ ·áñÍÇ ¿ ¹ÝáõÙ µáÉáñ ï»ë³ÏÇ ³ñ³ïÝ»ñÁ »õ ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

110.´áÉáñ Ù³ñ¹ÇÏ ³ÛÝåÇëÇ ï»ëù »Ý ÁݹáõÝáõÙ, áñåÇëÇÝ Ïáõ½»Ý³ÛÇÝ »ñ»õ³É, ³ÛëåÇëáí, ϳñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áñ ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ϳ½Ùí³Í ¿ ëáëÏ ¹ÇÙ³ÏÝ»ñÇó:


1. ÎÇñùÁ »ñµ»ÙÝ Ë»Éáù Ù³ñ¹áõÝ ¹³ñÓÝáõÙ ¿ ïËÙ³ñ, ÇëÏ »ñµ»ÙÝ ¿É ³Ù»Ý³ïËÙ³ñÇÝ ¹³ñÓÝáõÙ ¿ Ë»Éáù: 

2.Îñù»ñÇÝ Ñ³ïáõÏ ¿ ÙÇ ³ÛÝåÇëÇ ³Ý³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ »õ ߳ѳÙáÉáõÃÛáõÝ, áñ íï³Ý·³íáñ ¿ Ýñ³Ýó íëï³Ñ»ÉÁ »õ å»ïù ¿ Ýñ³ÝóÇó Ëáõë³÷»É ÝáõÛÝÇëÏ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ÃíáõÙ »Ý ³Ý·³Ù µ³í³Ï³Ý áÕç³ÙÇï:


øñÇëïáý ÈÇËï»Ýµ»ñ·

1.²ß˳ñÑáõÙë ³Ù»Ý µ³Ý ã¿, áñ ϳñ·ÇÝ ¿, áñáíÑ»ï»õ Ù³ñ¹Ï³Ýó ¹»é ϳé³í³ñáõÙ »Ý ˳ñ¹³ËáõÃÛ³Ùµ:

2.ºë ϳñÍáõÙ »Ù, áñ íݳë³Ï³ñ ã¿ñ ÉÇÝÇ, »Ã» ³Ù»Ý ÙÇ գÛáõÕ³óÇ ³éÝí³½Ý Ï»ë ï³ñÇ ëáíáñ»ñ...

3.Ø»Ýù ³åñáõÙ »Ýù ÙÇ ³ß˳ñÑáõÙ, áõñ Ù»Ï ÑÇÙ³ñÁ ³ß˳ñÑ ¿ µ»ñáõÙ ß³ï ÑÇÙ³ñÝ»ñ, ÇëÏ Ù»Ï ÇÙ³ëïáõÝÁª ß³ï ùÇã ÇÙ³ëïáõÝÝ»ñ:< 1 2 3 4 5