ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ԷԹՈՓ ՏԱՍՆՅԱԿ
Շնորհավոր Մարտի 8
Էկրանի գեղեցիկ նկարներ (Մաս 2)
Սիրային նկարներ էկրանի համար
Էկրանի գեղեցիկ նկարներ (Մաս 1)
Էկրանի նկարների հավաքածու՝ ամառ
Լազարյան Ճեմարան
Հայկական ծիրան
Նկարներ, որոնց անհնար է անտարբերությամբ դիտել (34 նկար)
Արարատյան դաշտը իր հրաշքներով
Մարտի ության ծաղիկներ Ձեր էկրանի համար


Section categories

²êàôÚÂܺð ºì ܺîºð

1. Ø»½³ÝÇó ݳ»õ ³Ù»Ý³³ñÇÝ ÉáÏ Ñ³½í³¹»å ³ñÇáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ÛÝ µ³ÝÇ, ÇÝã ݳ Çñáù ·ÇïÇ... 


2. È³í³·áõÛÝë Ù³ñ¹Ý Çñ í³ÛñÇ µÝáõÛÃÇ Ù»ç ¿ ѳݷëï³ÝáõÙ Çñ ³Ýµ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó, Çñ Ñá·»õáñáõÃÛáõÝÇó...
  

3. ÎÛ³ÝùÇ é³½Ù³Ï³Ý ¹åñáóÇó:- ÆÝã ÇÝÓ ãÇ ëå³ÝáõÙª ÇÝÓ ³í»ÉÇ áõÅ»Õ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ:


²é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÏÇÝ

»' ·ÇïݳϳÝÝ»ñÇÝ »õ û' å³é³í³Í ûñÇáñ¹Ý»ñÇÝ ³ë»ë áñå»ë ÷áËѳïáõóáõÙª ѳñ·³ÝùÇ ³ñųÝÇ »Ý ÁݹáõÝáõÙ,- ³Ûë ¹»åù»ñáõÙ Áݹ·ÍíáõÙ ¿ ѳñ·³ÝùÁ,- »õ ³Ûë ѳñϳ¹ñÛ³É ÁݹáõÝÙ³ÝÁ ѳí³ë³ñ³å»ë ѳí»ÉíáõÙ ¿ ݳ»õ ïѳ×áõÃÛáõÝÁ:

²êàôÚÂܺð ºì ÆÜîºðغ¸Æ²Üºð

1. §Ö³Ý³ãáÕáõÃÛáõÝ Ñ³ÝáõÝ ÇÝùÝ Çñ»Ý¦ª ë³ í»ñçÇÝ Ã³Ï³ñ¹Ý ¿, áñÁ µ³ñá۳ϳÝáõÃÛáõÝÁ ¹ÝáõÙ ¿. ¹ñ³Ýáí ÙÇ ³Ý·³Ù ¿É »ë ÉñÇí Ë××íáõÙ Ýñ³ Ù»ç:

2. ֳݳãáÕáõÃÛ³Ý Ññ³åáõÛñÝ ³ÝÝß³Ý ÏÉÇÝ»ñ, »Ã» Ýñ³Ý ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇÝ ³Ûëù³Ý ³Ùáà ãÉÇÝ»ñ ѳÕóѳñ»Éáõ:

3. Ø»ÏǠѳݹ»å ë»ñÁ µ³ñµ³ñáëáõÃÛáõÝ ¿, áñáíÑ»ï»õ ³ÛÝ Çñ³·áñÍíáõÙ ¿ Ùݳó³Í µáÉáñÇ Ñ³ßíÇÝ:

108.سñ¹ÇÏ Ï³Ý, áñ µ³Ëï³íáñ »Ý Çñ»Ýó ûñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, Ù³ñ¹ÇÏ ¿É ϳÝ, áñ ¹Åµ³Ëï »Ý Çñ»Ýó ³ñųÝÇùÝ»ñáí:

109.޳ѳËݹñáõÃÛáõÝÁ ·áñÍÇ ¿ ¹ÝáõÙ µáÉáñ ï»ë³ÏÇ ³ñ³ïÝ»ñÁ »õ ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

110.´áÉáñ Ù³ñ¹ÇÏ ³ÛÝåÇëÇ ï»ëù »Ý ÁݹáõÝáõÙ, áñåÇëÇÝ Ïáõ½»Ý³ÛÇÝ »ñ»õ³É, ³ÛëåÇëáí, ϳñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áñ ѳë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ϳ½Ùí³Í ¿ ëáëÏ ¹ÇÙ³ÏÝ»ñÇó:


1. ÎÇñùÁ »ñµ»ÙÝ Ë»Éáù Ù³ñ¹áõÝ ¹³ñÓÝáõÙ ¿ ïËÙ³ñ, ÇëÏ »ñµ»ÙÝ ¿É ³Ù»Ý³ïËÙ³ñÇÝ ¹³ñÓÝáõÙ ¿ Ë»Éáù: 

2.Îñù»ñÇÝ Ñ³ïáõÏ ¿ ÙÇ ³ÛÝåÇëÇ ³Ý³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ »õ ߳ѳÙáÉáõÃÛáõÝ, áñ íï³Ý·³íáñ ¿ Ýñ³Ýó íëï³Ñ»ÉÁ »õ å»ïù ¿ Ýñ³ÝóÇó Ëáõë³÷»É ÝáõÛÝÇëÏ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ÃíáõÙ »Ý ³Ý·³Ù µ³í³Ï³Ý áÕç³ÙÇï:< 1 2 ... 35 36 37 38 >