Past Simple [Անցյալ անորոշ]

Այս ժամանակաձևը ցույց է տալիս անցյալում կատարված՝ ավարտված գործողություն կամ անցյալում պարբերաբար կատարված գործողություն:

Կազմվում է՝

Կանոնավոր բայերին ավելացնում ենք -ed վերջավորությունը, իսկ անկանոն բայերի հիմքը փոխվում է ամբողջովին: 

Օրինակ՝

I helped my friend yesterday at lesson. (բայը կանոնավոր է)
They wrote much last year. (բայը անկանոն է)

Այս ժամանակաձով նախադասությունները հարցական և ժխտական դարձնելու համար ներմուծում ենք did օժանդակ բայը և այդ դեպքում անցյալով դրված բայը վերականգնվում է իր ներկա հիմքին:

Օրինակ՝

Հաստատական՝ they bought a new car last year.
Հարցական ՝ Did they buy a new car last year?
Ժխտական՝ They didn't buy a new car last year.

Past Simple-ում օգտագործվող ժամանակի մակբայներն են՝ 

yesterday-երեկ
last (week)-անցած (շաբաթ)
(a day) ago-(մեկ օր) առաջ
the day before yesterday-երեկ չէ առաջին օրը
the previous (year)-նախորդ (տարի)Vk ok

Թեգեր: անորոշ, անցյալ, simple, past