Present Continuous [Ներկա շարունակական]

Այս ժամանակաձևը ցույց է տալիս ներկայում խոսելու պահին ընթացքի մեջ գտնվող գործողություն

Կազմվում է to be օժանդակ բայի ներկա ձևերով` am, is, are և բայի չորրորդ հիմքով:

Օրինակ՝ to learn-սովորել

I am learning We are learning
You are learning You are learning
He, She, It is learning They are learning

Օրինակ նախադասություններով՝

Հաստատական՝ They are learning English now.   |   Նրանք հիմա անգլերեն են սովորում:
Հարցական՝ Are they learning English now?    |    Նրանք սովորում են անգլերեն հիմա?
Ժխտական՝ They are not(aren't) learning English now.    |    Նրանք հիմա անգլերեն չե'ն սովորում:

Present continuous-ի հետ օգտագործվող ժամանակի մակբայներն են՝

now-հիմա
at this moment-այս պահին
just/right now-հենց հիմա

Անգլերենում կան բայեր, որոնք շարունակական ձև չեն ընդունում, դրանք են՝

1. Զգայական ընկալում արտահայտող բայերը՝ see,hear,smell,taste, բացառությամբ look և feel բայերի:

2. Զգացմունք արտահայտող բայերը և նշվածները՝

like-դուր գալ
love-սիրել
hate-ատել
want-ցանկանալ
need-կարիք ունենալ
prefer-գերադասել

know-իմանալ,ճանաչել
realise-հասկանալ
suppose-ենթադրել
mean-նշանակել
understand-հասկանալ
belive-հավատալ
remember-հիշել

belong to-պատկանել
contain-պարունակել
consist of-բաղկացած լինել
depend on-կախված լինել
seem-թվալ
Vk ok

Թեգեր: շարունակական, Continuous, Present, ներկա