Բայ [The verb]

Գործողություն ցույց տվող բառերը կոչվում են բայեր: Ագլերենում բայի քերականական հատկանիշները հետևյալն են.

ժամանակ-tense
կերպ-aspect
սեռ-voice
եղանակ-mood

Ինչպես բոլոր լեզուներում այնպես էլ անգլերենում բայն ունի 3 ժամանակ.

ներկա-present
անցյալ-past
ապառնի-future

Եթե ժամանակը ցույց էր տալիս, թե երբ է կատարվել գործողությունը , ապա կերպը ցույց է տալիս , թե ինչպես է կատարվում գործողությունը՝ պարբերաբար անորոշ ժամանակում, թե խոսելու պահին ընթացքի մեջ: Համապատասխան ունենք երկու կերպ՝

1. անորոշ-infinitive(simple) , որը ցույց է տալիս, որ գործողությունը կատարվում է պարբերաբար:

2.շարունակական-continuous , որը ցույց է տալիս, որ գործողությունը կատարվում է խոսելու պահին:

Ժամանակը և կերպը միավորվոլով կազմում են անգլերենի կերպաժամանակային ձևերը-tense forms`

1.ներկա անորող-present simple
2.ներկա շարունակական-present continuous
3.անցյալ անորոշ-past simple
4.անցյալ շարունակական-past continuous
5.ապառնի անորոշ-future simple
6.ապառնի շարունակական-future continuous
7.ներկա վաղակատար-present perfect
8.անցյալ վաղակատար-past perfect
9.ապառնի վաղակատար-future perfect
10.ներկա վաղակատար շարունակական-present perfect continuous
11.անցյալ վաղակատար շարունակական-past perfect continuousVk ok

Թեգեր: tense, բայ, aspect, The verb, voice, Future, mood, past, Present